องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ตะกร้าชื่อผลิตภัณฑ์ : ตะกร้อสาน

ผลิตโดย : กลุ่มสตรี หมู่ที่ 5  บ้านกุดน้ำใส ตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร
จังหวัดร้อยเอ็ด 45140

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 58   View : 289