อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

             องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  อำเภอพนมไพร  จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่อง ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕  เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔  เพื่อให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน
             ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๘  ธันวาคม  พ.ศ.๒๕๖๓
 ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
วันที่ : 30 ธันวาคม 63   View : 63