อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ITA2564

 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(Integrity and transparency Assessment: ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ข้อมูลพื้นฐาน
 
1 โครงสร้าง 
 
2 ข้อมูลผู้บริหาร  

3 อำนาจหน้าที่ 
 
4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน  
 
5 ข้อมูลการติดต่อ. 
 
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
 

 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
7 ข่าวประชาสัมพันธ์  
 

การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
 
8 Q&A  
 
9 Social Network   ​  
 

แผนการดำเนินงานประจำปี
 
10 แผนการดำเนินงานประจำปี  
 
11 รายงานการดำเนินกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน  
 
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี  
 
การปฏิบัติงาน
 
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 

การให้บริการ
 
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ 
 
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ 
 
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ 
 
17 E-Service 

 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
 
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 
 
การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
 
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ 
 
22 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ 
 
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน  
 
24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 
 
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
 
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี 
 
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
 
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
30 ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี 

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
 
32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น   
 
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม 

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
 
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
 
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 
การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
 
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 
 
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
 
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
 
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
 
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน 
 
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
 
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 
 
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 
 

วันที่ : 25 มีนาคม 64   View : 293