องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: เจดีย์ชัยมงคล

ประวัติเจดีย์ชัยมงคล


            พระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตั้งอยู่บริเวณวัดผาน้ำทิพย์เทพประสิทธิ์วราราม ตำบลผาน้ำย้อย อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด ระยะทางจากตัวเมืองร้อยเอ็ดประมาณ80 ก.ม มีลักษณะเป็นมหาเจดีย์ขนาดใหญ่ที่วิจิตรพิสดาร ใช้ศิลปกรรมร่วมสมัยระหว่างภาคกลางและภาคอีสานเป็นการผสมกันระหว่างพระปฐม เจดีย์และพระธาตุพนม ใช้งบประมาณก่อสร้างถึงปัจจุบันกว่า 3,000 ล้านบาท ดำเนินการสร้างโดย “พระอาจารย์ศรี มหาวิโร” ซึ่งเป็นศิษย์พระอาจารย์มั่น ภูริทัตโต
พระ มหาเจดีย์ชัยมงคลออกแบบโดยกรมศิลปากร เป็นสีขาวตกแต่งลวดลายตระการตาด้วยสีทองเหลืองอร่าม รายล้อมด้วยเจดีย์องค์เล็กทั้ง 8 ทิศสร้าง ในเนื้อที่ 101 ไร่ กว้าง 101 เมตร ยาว 101 เมตร ความสูง 101 เมตร รวมยอดทองคำเป็น 109เมตร ใช้ทอง คำหนัก 4,750 บาท หรือประมาณ 60 กิโลกรัม ภายในองค์พระมหาเจดีย์เหมือน อยู่บนวิมานแดนสวรรค์

ชั้นที่ 1 เป็นห้องโถงกว้างใหญ่ โอ่อ่า ผนังจารึกนามทานาธิบดีต่าง ๆ ใช้เป็นห้องประชุม บำเพ็ญบุญ
ชั้นที่ 2 เป็นห้องโถงโอ่อ่าเช่นกัน ผนังติดตั้งรูปพระพุทธประวัติ ลวดลายไทยวิจิตรพิสดาร
ชั้นที่ 3 เป็นที่ประดิษฐานรูปพระณาจารย์ ปราชญ์ อีสานในอดีต เป็นรูปเหมือนสลักหินอ่อน และหุ่นรูปเหมือนพระสุปฏิปันโน 101 องค์
ชั้นที่ 4 จัดเป็นพิพิธภัณฑ์แสดงวัดวาอาราม สถานปฏิบัติสม ถะวิปัสสนา กรรมฐานที่หลวงปู่ศรี เคยบำเพ็ญธรรมมา
ชั้นที่ 5 บันไดเวียน 119 ชั้น เป็นห้องโถงรูประฆัง 8 เหลี่ยมบรรจุพระบรมสารีริกธาตุ
ชั้นที่ 6 และ 7 เป็นองค์เจดีย์รูประฆังและยอดฉัตร
 
 
 
 
ประวัติ
            ท่านหลวงปู่ศรี  มหาวีโร (พระเทพวิสุทธิมงคล)  เป็นผู้นำพาบรรดาศิษยานุศิษย์  พุทธศาสนิกชนสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลบนภูเขาเขียว วัดพระมหาเจดีย์ชัยมงคล ตำบลผาน้ำย้อย   อำเภอหนองพอก  จังหวัดร้อยเอ็ด ทางตะวันออกเฉียงเหนือ  ห่างจากบึงพลาญชัยประมาณ 90   กิโลเมตร
            เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2528  ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 12 ปีฉลู อันเป็นวันรวม บุญกฐินสามัคคีที่วัดป่ากุง อ.ศรีสมเด็จ  จังหวัดร้อยเอ็ด ในวันนั้น      
ท่านหลวงปู่ศรี ได้ปรารภกับบรรดาศิษยานุศิษย์ว่า ท่านได้รับพระบรมสารีริกธาตุเป็นกรณีพิเศษ  ตลอดจนทั้งครูบาอาจารย์สายอีสาน ผู้เป็นนักปราชญ์  ปฏิบัติดี  ปฏิบัติชอบ  
ระดับสัมมาปฏิบัติ  ท่านเหล่านี้ได้ทำคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติบ้านเมืองและพระพุทธศาสนามามาก  สมควรก่อสร้างถาวรวัตถุสำหรับลบรรจุพระบรมสารีริกธาตุไว้เป็นกรณีพิเศษใน สถานที่อันเป็นศูนย์กลางเพื่อความสะดวกแก่ผู้มาสักการะ  ศึกษาบูชาสืบไป  ที่ประชุมเห็นชอบสมควรก่อสร้างพระมหาเจดีย์ชัยมงคลขึ้น
             ได้นำมติเข้าที่ประชุมพระสังฆาธิการ ภาค 8 , 9 , 10 และ 11 (ธรรมบุตร) ซึ่งก็ได้รับความเห็นชอบจากที่ประชุมโดยมีท่านเจ้าคุณสมเด็จพระมหามุณีวงศ์
เป็นประธานและดำเนินการก่อสร้างพระมหาเจดีย์ขนาดกว้าง 101 เมตร  ยาว 101 เมตร  สูง 109 เมตร เป็นศิลปอีสาน ผสมภาคกลาง  ออกแบบโดยกรมศิลปากร เพื่อเป็นมรดก
ของชาติของแผ่นดินและเป็นถาวรวัตถุในพระพุทธศาสนาสืบต่อไป
                ปีพุทธศักราช 2531  สมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลสังฆปรินายก ได้มีบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการก่อสร้างและวางศิลาฤกษ์  เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2531  มีการยกฉัตรทองคำหนัก 4,750 บาท ประมาณ 60 กิโลกรัม คิดเป็นเงินมูลค่า 23,750,000 บาท  ดดยมีสมเด็จพระมหามุณีวงศ์  เจ้าคณะภาค 8 เป็นประธานฝ่ายสงฆ์  มีฯพณฯ พลตรีศรชัย  มนตริวัต  รัฐมนตรีช่วงว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานฝ่ายฆราวาส

วันที่ : 23 กุมภาพันธ์ 58   View : 378