อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อแผนงาน/งบประมาณ วันที่ ผู้ชม
ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕ เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๔

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จั...

30 ธ.ค. 63 50
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาอบต.กุดน้ำใส

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ได้จัดทำปร...

30 ธ.ค. 63 46
ประกาศแผนดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2564

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็...

29 ต.ค. 63 38
แผนปฏิบัติการในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี ๒๕๖๓

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำ...

9 ต.ค. 63 87
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565)

องค์บริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) จึง...

20 ก.ค. 63 45
แผนบริหารความต่อเนื่อง (Continuity management plan) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ขอประชาสัมพันธ์แผนบริห...

15 ก.ค. 63 37
แผนการจัดซื้อหรือแผนการจัดหาพัสดุ ปี 2563

แผนการจัดซื้อหรือแผนการจัดหาพัสดุปี พ.ศ. 2563...

14 ก.ค. 63 42
คู่มือการปฏิบัติงาน

คู่มือการปฏิบัติงาน...

14 ก.ค. 63 43
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...

14 ก.ค. 63 36
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน...

14 ก.ค. 63 38
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2562...

14 ก.ค. 63 37
การพัฒนาบุคลากร

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาบุคลากร...

14 ก.ค. 63 36
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562...

14 ก.ค. 63 39
รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ 6 เดือน

รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2563 (รอบ 6 เดือน)...

14 ก.ค. 63 44
โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลัง

โครงสร้างส่วนราชการและแผนอัตรากำลังของอบต.กุดน้ำใส...

13 ก.ค. 63 41
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรโดยการออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการและกำหนดมา...

13 ก.ค. 63 46
สรุปผลการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุ รายเดือน

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุรายเดือน เป็นข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563...

13 ก.ค. 63 36
รายงานผลการจัดซื้อ/จัดจ้างพัสดุรายปี 2562

รายงานผลการจัดซื้่อ/จัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2562...

13 ก.ค. 63 43
แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563

แผนการใช้งบประมาณประจำปี พ.ศ. 2563 เป็นแผนที่มีระยะบังคับใช้ในปี 2563...

13 ก.ค. 63 42
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี พ.ศ. 2562...

13 ก.ค. 63 46
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2562...

13 ก.ค. 63 36
ยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน ปี 2563

ยุทศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน 2563...

12 ก.ค. 63 38
รายงานติดตามประเมินผลแผนประจำจำปี 2562

รายงานการติดตามประเมินผลแผนประจำปี 2562 ...

11 ก.ค. 63 40
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปี พ.ศ. 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตปี 2563...

11 ก.ค. 63 40
การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563

การประเมินความเสี่ยงการทุจริต 2563 ...

11 ก.ค. 63 41
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (พ.ศ.2562-2564)

องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด&...

3 ก.ค. 63 40
แผนงานการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใ...

14 พ.ย. 61 65
แผนการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

แผนการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ...

24 ต.ค. 61 53
แผนควบคุมภายใน

แผนควบคุมภายใน ...

23 ก.พ. 58 126
แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 –2560)

แผนพัฒนา 3 ปี (พ.ศ.2558 –2560) ...

13 ก.พ. 58 69