อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อการป้องกันการทุจริต วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563

รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2563...

6 พ.ค. 64 56
การประชุมเพื่อหาแนวทางการจัดระเบียบตลาดกลางชุมชนตำบลกุดน้ำใส

การประชุมร่วมกันระหว่างอบต.กุดน้ำใสและภาคประชาชนในชุมชนตลาดกลางดง ในการหารือข้อตกลงร...

6 พ.ค. 64 51
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร ...

17 ม.ย. 64 37
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต ...

17 ม.ย. 64 55
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 2564 รอบ 6 เดือน กำลังปรับปรุงข้อ...

17 ม.ย. 64 64
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต กำลังปรับปรุงข้อมูล ...

17 ม.ย. 64 56
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน กำลังปรับปรุงข้อมูล ...

17 ม.ย. 64 48
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน

การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน กำลังปรับปรุงข้อมูล ...

17 ม.ย. 64 48
โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 วันที่ 29 กรกฎาคม พ.ศ. 2563...

8 ต.ค. 63 56
การป้องกันการทุจริต

การป้องกันการทุจริต ...

14 ก.ค. 63 61