องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
Gallery :: โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560
โครงการฝึกอบรมการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปี 2560 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกุดนำ้ใส 
วันที่ : 21 กรกฎาคม 60   View : 256