อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: ประกาศเรียกประชุมสภาอบต.กุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง  เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
 สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี 2562
...................................................................
                    ตามที่ได้กำหนดสมัยประชุมสภาฯ ประจำปี 2562 ไว้ในคราวประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1  ประจำปี 2562  เมื่อวันที่  14  กุมภาพันธ์  2562 โดยได้กำหนดการประชุมสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  มีกำหนด 15 วัน ตั้งแต่วันที่ 5 – 19  มิถุนายน  2562                 
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และข้อ 22 ของระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547   แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)   พ.ศ.2555  จึงเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562 ระหว่างวันที่  5 – 19  มิถุนายน  2562 
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน
                               ประกาศ  ณ  วันที่  7  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562
 
 ชิต  เต็มใจ
(นายชิต  เต็มใจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มิถุนายน 62 View : 305
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :