อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อ:: ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปี 2562ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง  นัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ประจำปี  2562
...................................................................
                    ตามที่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  โดยกำหนดให้มีการประชุม ตั้งแต่วันที่  5 – 19  มิถุนายน  2562  มีกำหนดเวลา  15  วัน            
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 54 แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2552  และพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล(ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547  แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554  ข้อ 23  จึงนัดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2562  ในวันที่  14  มิถุนายน  2562 เวลา  ๐9.00  น.  ณ  ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
                    จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน
                              ประกาศ  ณ  วันที่  10  เดือน  มิถุนายน  พ.ศ. 2562
 
 
ชิต  เต็มใจ
(นายชิต  เต็มใจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 11 มิถุนายน 62 View : 264
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :