อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 5

หัวข้อ:: เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2562ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง  เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓  ประจำปี  ๒๕๖๒
...................................................................
             อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๕๔ วรรค ๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗  (แก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ ๕ พ.ศ.๒๕๔๖) และข้อ ๒๒ แห่งข้อบังคับกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ 
             สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๒  ในระหว่างวันที่  ๕ – ๑๙  สิงหาคม  ๒๕๖๑  เวลา  มีกำหนดระยะเวลา  ๑๕  วัน
             จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน
                           ประกาศ  ณ  วันที่  ๒  เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒
 


 
  นายชิต  เต็มใจ
  (นายชิต  เต็มใจ)
                                                              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


ดาวน์โหลด วันที่ โหลด
วันที่ : 8 สิงหาคม 62 View : 268
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :