อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562


                   ด้วยองค์การบริหารสว่นตำบลกุดน้ำใส  จะจัดทำข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือการปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562
                   องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงจัดให้มีการเผยแพร่ข้อมูล และรับฟังความคิดเห็นของประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีความเข้าใจที่ถูกต้อง และรวบรวมความคิดเห็นของประชาชนเพื่อประกอบการพิจารณาดำเนินการยกร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 รายละเอียดและแบบฟอร์มแสดงความคิดเห็น สามารถดาวโหลดได้ตามเอกสารแนบท้ายนี้ ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 198
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 202)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 209)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 198)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 204)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 261)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 219)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 199)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :