อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส


                ด้วยองค์การบริหารส่ว่นตำบลกุดน้ำใส อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด ขอประชาสัมพันธ์ประกาศ เรื่อง มาตราฐานตทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน 
                ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563ดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 220
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 202)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 209)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 198)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 205)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 261)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 220)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 199)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :