อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒


     
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง  ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑  ประจำปี  ๒๕๖๒
...................................................................
                      อาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่ ๒  พ.ศ.๒๕๕๔  ข้อ ๒๑ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๔  ประกอบกับประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญประจำปี พ.ศ.๒๕๖๒  ตามมติที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญสมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  กำหนดให้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยแรกของปีถัดไประหว่างวันที่    ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒ 
                  สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส จึงขอประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒  ในระหว่างวันที่  ๑ – ๑๕  กุมภาพันธ์  ๒๕๖๒  เวลา  มีกำหนดระยะเวลา  ๑๕  วัน
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน
                  ประกาศ  ณ  วันที่   ๘  เดือน  กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๒
 

 
นายชิต  เต็มใจ 
(นายชิต  เต็มใจ)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 216
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :