อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
รายงานผลการบริหารและพัฒนาบุคลากรประจำปี 2563 14 พ.ค. 64 153
ประกาศหลักเกณฑ์ต่างๆเกี่ยวกับการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 12 พ.ค. 64 146
แผนพัฒนาบุคลากรส่วนตำบลปี 2564-2566 8 พ.ค. 64 319
การกำหนดวันลาขาดสายเพื่อไม่พิจารณาขั้นเงินเดือน 22 ม.ย. 64 162
รายงานเจ้าหน้าที่เข้ารับการฝึกอบรมประจำปี พ.ศ. 2562 22 ม.ย. 64 171
ประกาศอัตราร้อยละของฐานในการคำนวณที่ได้ใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณ เพื่อเลื่อนเงินเดือนพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 30 มี.ค. 64 170
ประกาศ เรื่อง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต.และลูกจ้างประจำ ผู้มีผลการปฏิบัติราชการอยู่ในระดับดีเด่น(รอบการประเมินระหว่าง 1 เม.ย. 63 - 30 ก.ย. 63 15 ต.ค. 63 192
ประกาศกำหนดโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการตามแผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 -2566) 6 ต.ค. 63 207
ประกาศใช้แผนพัฒนาพนักงานส่วนตำบล พ.ศ.2564 - 2566 6 ต.ค. 63 312
การแบ่งงานและหน้าที่ ของส่วนราชการภายในองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 4 ก.ย. 62 184
ผลการประเมินประสิทธภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู อบต. ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ครั้งที่ 1 30 พ.ค. 62 158