อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 23

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
O41 สรุปผลการประเมินคุณธรรมจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐ 26 ม.ย. 66 53
O39ประมวงจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ 25 ม.ย. 66 88
O35การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุริตและประพฤติมิชอบ ในปี 2566 25 ม.ย. 66 45
O34การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566 25 ม.ย. 66 51
O40การขับเคลื่อนจริยธรรม 24 ม.ย. 66 57
O41การประเมินจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ 24 ม.ย. 66 68
O43 แสดง QR Code แบบวัด EIT 22 ม.ย. 66 41
O43การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน 22 ม.ย. 66 45
O42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภสยในหน่วยงาน 22 ม.ย. 66 57
O39 เรื่อง ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 31 มี.ค. 66 85
คู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 7 ธ.ค. 65 172
O41รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2564 8 ม.ย. 65 352
O40รายงานการติดตามการดำเนินการป้องกันการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ. 2565 รอบ 6เดือน 8 ม.ย. 65 319
O39แผนป้องกันการทุจริต พ.ศ.2565 8 ม.ย. 65 351
การสร้างวัฒนธรรม 24 มี.ค. 65 351
ประกาศผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 14 ก.ย. 64 544
จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 9 ส.ค. 64 517
แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลข่าวสาร 9 ส.ค. 64 481
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 9 ส.ค. 64 482
รายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสปี 2564 14 พ.ค. 64 587
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563 14 พ.ค. 64 605
ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส 12 พ.ค. 64 577
แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 12 พ.ค. 64 546
การรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน 6 พ.ค. 64 560
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 6 ต.ค. 63 644
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม 13 ก.ค. 63 674
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส 13 ก.ค. 63 589
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562 26 ส.ค. 62 577
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561 29 ต.ค. 61 592
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 29 ต.ค. 61 586