องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 


นายชิต เต็มใจ
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 

นายประเสริฐ แข็งขันธ์
รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
 
นายสาคร  ชุปวา
เลขานุการสภา ฯ

นายชัยยันต์ แถวนาชม
ส.อบต.หมู่ที่  1

นายยอดทอง เต็มใจ
ส.อบต.หมู่ที่ 2 

นายวงษ์ตรี ณุวงษ์ศรี
ส.อบต.หมู่ที่ 3 
View : 1165