องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
 
สำนักงานปลัด
 
   
 

ว่าง
หัวหน้าสำนักปลัด
(นักบริหารงานทั่วไป ระดับ ต้น)
 
 

นางสาวมนต์พัชร สมพงษ์พันธุ์
บุคลากร
นางสาวสุรีรัตน์  พารา
นิติกร
นางสาวนัทชยานันท์  สืบศรี
เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

นายอนุวัต  ไกรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน

จ่าเอกณัฐวุฒิ ขายม
เจ้าพนักงานป้องกันฯ

นางพรทิพย์ ไกรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ

นางสาวพัชราภรณ์  สุภาพ
ผช.จพง.การเกษตร

นายวิรุธ  กล้าหาญ
ผช.จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวสุวดี  มิรัตนไพร
ผช.จพง.สาธารณสุข

นายรัฐศาสตร์  รสภา
ผช.จพง.พัฒนาชุมชน
 

นายประเสริฐศักดิ์  ทีคา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาบง


นายสุบิน  เย็นไธงสง
นักการภารโรง

 
   
     
     
     
     
     
     
View : 1090