อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
สำนักงานปลัด

นางสาวอมร ใจจ้อง
หัวหน้าสำนักปลัด

นางสาวมนต์พัชร สมพงษ์พันธุ์
นักทรัพยากรบุคคล ชำนาญการ

นายอนุวัต ไกรแก้ว
นักพัฒนาชุมชน ชำนาญการ

นางสาวสุรีรัตน์ พารา
นิติกร ชำนาญการ

จ่าเอกณัฐวุฒิ ขายม
เจ้าพนักงานป้องกันฯชำนาญงาน

นางพรทิพย์ ไกรแก้ว
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน

นายวิรุธ กล้าหาญ
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นายรัฐศาสตร์ รสภา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน

นายวีระศักดิ์ ว่องไว
คนงานเครื่องสูบน้ำ

นางสาวพัชราภรณ์ สุภาพ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเกษตร

นางสาวสุวดี มิรัตนไพร
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานสาธารณสุข

นายประเสริฐศักดิ์ ทีคา
พนักงานขับรถยนต์ส่วนกลาง

นางสาวอารีรัตน์ กระเดา
คนงานทั่วไป ช่วยงานกิจการสภา

นายสุบิน เย็นไธสง
ภารโรง