อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 4

หัวข้อข่าว วันที่ ผู้ชม
เรื่อง ระเบียบสภาท้องถิ่นว่าด้วยการดำเนินการของประชาชนในการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. 2565 21 มี.ค. 66 2
เรื่อง กำหนดสมัยประชุมสามัญ ประจำปี พ.ศ 2566 และ กำหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจำปี พ.ศ 2567 21 มี.ค. 66 2
เรื่อง รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2565 1 มี.ค. 66 27
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 218
ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 วันที่ 15 มีนาคม 2565 24 มิ.ย. 65 489
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 212
รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 215
รายงานการประชุมสภา สมัยวิสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 212
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภา สมัยสามัญ ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 190
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 วันที่ 7 มกราคม 2565 24 มิ.ย. 65 192
ประกาศ เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 191
แต่งตั้งประธานสภา และรองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 196
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2565 24 มิ.ย. 65 452
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 196
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 197
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 199
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 199
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 206
รับรองรายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 205
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 189
ประกาศเรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 193
ประกาศนัดประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 191
ประกาศเ่รียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 24 มิ.ย. 65 195
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาสมัยสามัญ ประจำปี 2564 23 มิ.ย. 65 212
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2563 ในระหว่างวันที่ 16 - 30 สิงหาคม 2563 22 ม.ย. 64 517
ประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 ม.ย. 64 527
การประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๔ ประจำปี ๒๕๖๑ 22 ม.ย. 64 506
ประชุมสภาองค์ฺการบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2562 22 ม.ย. 64 573
ประกาศเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี ๒๕๖๒ 22 ม.ย. 64 559
ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562 22 ม.ย. 64 497