องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ส่วนการคลัง

นางนันทะนา ธนาวีรกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวกรรณิกา พิมพ์จันดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอัญชลี ชิมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี