องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนันทะนา ธนาวีรกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวกรรณิกา พิมพ์จันดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี ชิมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี