อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ดทำเนียบบุคลากร

ออนไลน์ : 8

กองคลัง

นางสาวโชติกา ธราวุธ
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวสุภาวดี วันศุกร์
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

ว่าง
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

ว่าง
เจ้าพนักงานการคลัง

นางสาวรัชนก บุญทันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นายธิเบศร์ เวชสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นางสาวกาาญจนา ทองสามัญ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ