องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
ส่วนการคลัง

นางนันทะนา ธนาวีรกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวกรรณิกา พิมพ์จันดา
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ

นางสาวอัญชลี ชิมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี