องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

ว่าง
ผู้อำนวยการกองคลัง

นางนันทะนา ธนาวีรกุล
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นางสาวพนมพร จรพิษ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ ชำนาญงาน

นายสายลม สองศร
เจ้าพนักงานการคลัง

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี ชิมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรัชนก บุญทันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นางสาวปรีย์วรินทร์ นิลไชย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้