อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองคลัง

นางสาวปทิดา พรหมศร
รองปลัดอบต.รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการกองคลัง

นางสาวโชติกา ธราวุธ
หัวหน้าฝ่ายการเงิน

นายเอกนรินทร์ เกตุษา
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน

นางสาวอัญชลี ชิมชม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ

นายพจนาถ ไพรินทร์
ผช.เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี

นางสาวรัชนก บุญทันใจ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการคลัง

นายธิเบศร์ เวชสวัสดิ์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้