องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ส่วนการศึกษา

นายกิตติพร สัตนันท์
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางเจตกมล ฤทธิทักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประภาพิศ ศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุกัญญา บรรลือหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพัชราภรณ์ สัตนันท์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัฐพรวรรณ ทองทัพ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอาภากร พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก