อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นายกิตติพร สัตนันท์
ผอ.กองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

นางสาวเจตกมล คำทอง
ครู คศ.2

นางประภาพิศ ศิริ
ครู คศ.2

นางสุกัญญา บรรลือหาญ
ครู คศ.2

นางสาวอาภากร พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวณฐพร ชมเชย
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัฐพรวรรณ ทองทัพ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวธัญญา มานะสาร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา

นางสาววาสนา เที่ยงธรรม
ผู้ดูแลเด็ก