องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

ตำบลกุดน้ำใสเห็ดมากมี ผ้ามัดหมี่ลายโก้ แตงโมรสหวาน เครื่องจักสานสวยดี สามัคคีทั่วถิ่น ขจัดสิ้นยาเสพติด
ส่วนการศึกษา

นายกิตติพร สัตนันท์
หัวหน้าส่วนการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม

นางเจตกมล ฤทธิทักษ์
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางประภาพิศ ศิริ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางสุกัญญา บรรลือหาญ
ครูผู้ดูแลเด็ก

นางพัชราภรณ์ สัตนันท์
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวนัฐพรวรรณ ทองทัพ
ผู้ดูแลเด็ก

นางสาวอาภากร พรหมศร
ผู้ดูแลเด็ก