องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ส่วนโยธา

นายวาที ศรีวิเศษ
หัวหน้าส่วนโยธา

นายกฤษดา พรมโสภา
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายวีระศักดิ์ ว่องไว
พนักงานสูบน้ำ

นายนิกร พิมพา
พนักงานผลิตน้ำประปา