องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
กองช่าง

นายวาที ศรีวิเศษ
ผอ.กองช่าง

นายกฤษดา พรมโสภา
ผู้ช่วยช่างโยธา

นายวิเชียร นนทฤทธิ์
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า

นายนิกร พิมพา
พนักงานผลิตน้ำประปา