องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลัง
ขอเรียนเชิญเข้าร่วม โครงการกลยุทธ์การปฏิบัติงานด้านการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อลดข้อทักท้วงตามแนวทางตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
\r\n
\r\n#รายละเอียดหลักสูตร#
\r\n-แนวทางพื้นฐานในการตรวจของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินกับการบริหารใช้จ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
\r\n-ทิศทางและมาตรฐานการตรวจตามระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วย  วินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. ๒๕๔๔
\r\n-การใช้จ่ายเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการตรวจสอบของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
\r\n-ปัญหาอุปสรรคการจัดซื้อจัดจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น
\r\n-ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขในทางปฏิบัติ  ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง  การเงิน  การคลัง การบัญชี    และอื่นๆ
\r\n-พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการตรวจเงินแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๔๒  กำหนดหน้าที่ของผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินในฐานะผู้บังคับบัญชาสูงสุดของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
\r\n-การตรวจสอบการเงิน
\r\n-การตรวจสอบการจัดเก็บรายได้
\r\n-การตรวจสอบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
\r\n-การตรวจสอบดำเนินงาน
\r\n-การตรวจสอบสืบสวน
\r\n
\r\n บรรยายโดย นายมณเฑียร เจริญผล***รองผู้ว่าการสตง .  ค่าใช้จ่ายท่านล่ะ 4900 บาท
\r\nรุ่นที่ ๑   ระหว่างวันที่ ๒ – ๓  กรกฎาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมเนเวดาคอนแวนชั่นโฮเท็ล  จ.อุบลราชธานี
\r\nรุ่นที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๓ - ๒๔ กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ณ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า  อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
\r\nรุ่นที่ ๓  ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๙ ณ โรงแรมเอสดีอเวนิว  กรุงเทพมหานคร
\r\nรุ่นที่ ๔  ระหว่างวันที่ ๒๗ – ๒๘ สิงหาคม ๒๕๕๙  ณ โรงแรมขอนแก่นโฮเต็ล จ.ขอนแก่น
\r\nรุ่นที่ ๕  ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ กันยายน  ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว  อ.เมือง จ.เชียงใหม่
\r\nรุ่นที่ ๖  ระหว่างวันที่ ๑๐ – ๑๑ กันยายน ๒๕๕๙ ณ โรงแรมโกลเด้นดราก้อน รีสอร์ท จ.สิงห์บุรี
\r\n
\r\nสนใจเข้าร่วมโครงการติดต่อได้ที่ 
\r\nศูนย์วิจัยและพัฒนาการสื่อสารการเมืองและสังคม มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
\r\nโทรศัพท์/โทรสาร ๐-๒๕๐๔-๘๓๘๐ โทรศัพท์ (มือถือ) ๐-๘๕๐๔๖-๒๐๘๖, ๐-๘๙๑๕๓-๖๒๖๕, ๐-๘๑๓๐๓๐-๒๖๓ 
\r\nE-Mail Address : hmansc@gmail.com
ผู้ตั้งกระทู้ : มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช IP : 202.14.117.17 เวลา : 2016-06-28 10:26:38 (ดู 244)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :