อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: การรับฟังความคิดเห็นภาคประชาชน


อบต.กุดน้ำใสจัดประชุมเพื่อฟังความคิดเห็นเรื่องการบริหารจัดการตลาดกลาง ร่วมกับภาคประชาชนในการกำหนดแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่ตลาด เมื่อวันที่ 15 มีนาคม พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส 
  View : 189
การส่งเสริมคุณธรรมความโปร่งใสในองค์กร
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 202)
แผนปฎิบัติการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2561  (ดู 209)
การรับฟังความเห็นของประชาชนเกี่ยวกับร่างข้อบัญญัติอบตกุดน้ำใส เรื่องการควบคุมการเลี้ยงสัตว์หรือการปกล่อยสัตว์ พ.ศ.2562  (ดู 197)
ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหารอบต.กุดน้ำใส  (ดู 204)
ประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม และการมีส่วนร่วม  (ดู 261)
ประกาศมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส  (ดู 219)
การวิเคราะห์ผลการประเมิน ITA ประจำปี 2563  (ดู 199)
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :