อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด

อบต.กุดน้ำใส อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด
หัวข้อ :: ประกาศกำหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ปี 2562


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ ครุฑมีกี่แบบ
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส
เรื่อง  กำหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี  ๒๕๖๒

...................................................................
                         ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ.๒๕๕๒  มาตรา ๕๓ บัญญัติให้ในปีหนึ่ง ให้สมัยประชุมสามัญหรือหลายสมัยแล้วแต่องค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนดแต่ต้องไม่เกินสี่สมัย การกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกำหนดและปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๒๑ วรรคแรกและวรรค ๒
เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวและเป็นไปตามระเบียบที่กำหนด สภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส ได้มีมติในการประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ ๔  ประจำปี  ๒๕๖๑  เมื่อวันที่  ๒๙  ตุลาคม  ๒๕๖๑  โดยมีมติกำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญ ประจำปี ๒๕๖๒ สมัยแรก ระหว่างวันที่  ๑–๑๕  กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  มีกำหนดระยะเวลา ๑๕  วัน
                         จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไปกัน
                                     ประกาศ  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑
 

                                                           นายชิต  เต็มใจ
                                                         (นายชิต  เต็มใจ)
                                    ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใสดาวน์โหลดเอกสาร วันที่ โหลด
  View : 178
รายละเอียด :  
ผู้ตอบ :  
อักขระ :